Indeks Uvoznih Cena (IUC), K3 2019

  • 05/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Indeks Uvoznih Cena (IUC), za period K3 2019.godine.

Kod ukupog Indeksa uvoznih cena  na Kosovu je došlo do pada od (-0.9%) u K3 2019, u poređenju sa  K2 2019.

Najveći pad cena zabeležen je u sektorima: koža i kožni proizvodi (-10.1%); mineralni proizvodi (-4.0%); tekstil i tekstilni proizvodi (-3.4%); plastika, guma i proizvodi od njih (-2.0%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-2.0%); Prevozna sredstva (-0.9%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-0.7%); drvo i proizvodi od drveta (-0.3%); proizvodi hemijske industrije (-0.3%); jestivo ulje (-0.3%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.2%) i razni gotovi proizvodi (-0.2%).

Pad cena uglavnom je neutralizovano poećanjem cena u sektorima: biljni proizvodi (2.9%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (0.5%); obuća (0.4%) i proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.1%).

Dok, u poređenju  sa K2 2018.godine uvozne cene su zabeležile povećanje u proseku za 2.1%.

Najveće povećanje cena zabeleženo je u sektorima: biljni proizvodi (22.4%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (11.5%); koža i kožni proizvodi (11.1%); mineralni proizvodi (8.3%); razni gotovi proizvodi (6.7%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.6%); obuća (1.1%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (1.0%); papir i proizvodi od papira (0.5%); proizvodi hemijske industrije (0.4%) i plastika, guma i proizvodi od njih (0.2%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cena u sektorima: optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-16.4%); tekstil i tekstilni proizvodi (-12.4%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-2.4%); jestivo ulje (-1.8%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.1%) i drvo i proizvodi od drveta (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene