Indeks Uvoznih Cena (IUC), K2 2017

  • 06/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za drugi kvartal (K2) 2017.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu beležio je pad za (-0,3%) u K2 2017, u poređenju sa  K1 2017.

Veći pad cena beležen je u sektorima: Mineralni proizvodi (-7.0%), Obuća (-2.3%), Koža i njeni proizvodi (-2.2%), Životinje i proizvodi životinjskog porekla (-1.7 %), Razni gotovi proizvodi (-1.1%), Mehanički i električni uređaji (-0.6%); Gotovi prehrambeni proizvodi pića i duvan (-0.3 %) i Proizvodi hemijske industrije  (-0.1%).

Pad je uglavnom ublažen rastom cena prema sektorima: Biljni proizvodi (3.6%), Bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (3.2%), Tekstil i tekstilni proizvodi (2.1%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.6%), Jestiva ulja (1.6%), Optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove itd,(1.0%), Prevozna sredstva (0.8%), Drvo i proizvodi od drveta (0.7%), Plastika, guma i proizvodi od njih (0.4%) i Papir i njeni proizvodi (0.3%).

Dok, u poređenju sa K2 2016, u K2 2017  uvozne cene su zabeležile rast u proseku od 4.1%. Veći porast cena je beležen u sektorima: Biljni proizvodi (14.5%), Mineralni proizvodi (10.4 %), Bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (10.4%), Optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove itd,(5.6%), Koža i njeni proizvodi (5.4%), Životinje i proizvodi životinjskog porekla (4.1%), Tekstil i tekstilni proizvodi (3.6%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (2.8%), Drvo i proizvodi od drveta (2.6%), Plastika, guma i proizvodi od njih (2.3%), Jestiva ulja (1.8%), Razni gotovi proizvodi (1.3%), Prevozna sredstva (0.6%), Mehanički i električni uređaji (0.4%) i Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.1%).

Pad je ublažen uglavnom padom cena u sektorima: Obuća (-5.1%), Papira i njenih proizvoda (-4.8%) i Proizvoda hemijske industrije (-0.6%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) u K2 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene