Indeks Uvoznih Cena (IUC), K1 2017

  • 07/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za prvi kvartal (K1) 2017.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu beležio je rast od 1.3% u K1-2017, u poređenju sa  K4- 2016.

Veći rast cena beležen je u sektorima: mineralni proizvodi (6.8%); biljni proizvodi (5.3%); bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (2.8%); koža i njeni proizvodi (2.8%); plastika, guma i proizvodi od njih (1.1%); tekstil i tekstilni proizvodi (1.1 %); raznih gotovi proizvodi (0.6%);   optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove  (0.6 %); jestivog ulja (0.4 %) i drvo i proizvoda od drveta (0.2%).     

Rast je uglavnom neutralizovan padom cena u sektorima: papira i njenih proizvoda (-4.9%); obuća (-1.9%); proizvodi od kamena i gipsa, keramičkih proizvoda i stakla (-1.1 %); mehanički i električni uređaji (-0.7%); proizvodi hemijske industrije (-0.5 %); transportna sredstva (-0.5%) i gotovi prehrambeni proizvodi pića i duvan (-0.1%). 

Dok, u poređenju sa K1-2016, u K1- 2017  uvozne cene su zabeležile porast u proseku od 5.2 %. Veći rat cena prema sektorima je beležen kod: mineralnih proizvoda (25.0%); bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (9.1%); životinja i proizvodi životinjskog porekla (8.9%); koža i njeni proizvodi (7.9 %); biljni proizvodi (6.4%);  optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove  (4.0%); drvo i proizvoda od drveta (2.2%); razni gotovi proizvodi (1.6%);  gotovi prehrambeni proizvodi pića i duvan (1.3%);  proizvodi od kamena i gipsa, keramičkih proizvoda i stakla (1.1%); mehanički i električni uređaji (0.6%) i plastika, guma i proizvodi od njih (0.3%)

Rast  je neutralizovan uglavnom padom cena u sektorima: papira i njenih proizvoda (-4.6 %);  obuća (-4.2%); jestivog ulja (-3.3 %); tekstil i tekstilni proizvodi (-2.0 %); proizvodi hemijske industrije (-0.1 %) i transportna sredstva (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) za K1-2017, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

Pristup u tabelama sa podacima:  http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Prices__Import%20Price%20Index/ipi01.px/?rxid=9fda626e-c1bd-4911-99e4-30970cd9e550