Indeks Troškova Izgradnje, K2 2019

  • 10/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu” za drugi kvartal (K2) 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u drugom kvartalu (K2 2019) je zabeležio rast od 1.0% u poređenju sa K1 2019.godine. Najveći porast je zabeležen  u kategoriji: Materijali (1.0%); Plate (2.0%); Mehanizacija (0.6%) i Ostali troškovi   (0.1%).

Rast cena je neutralizovan uglavnom padom cena u kategorijama Transporta (-1.2%) i Energije (-0.1%).

Dok, u poređenju sa K2-2018.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K2-2019.godine je zabeležio rast od 1.4%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Materijali (0.6%); Plate (2.0%), Mehanizacija (0.6%);  Transport (17.8%)  i Ostali troškovi  (2.1%).

Dok pad je zabeležen u kategoriji  Energija (-1.2%), u odnosu na isti period prethodne godine.

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K2-2019, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene