Indeks Troškova Izgradnje, K1 2017

  • 12/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je „Indeks Troškova Izgradnje (ITI)“ za prvi kvartal (K1) 2017. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu u prvom  kvartalu (K1) 2017.godine je beležio rast za 1.4%, u poređenju sa K4  2016. godine.

Najveći rast je zabeležen  u kategorijama: Transporta (16.7%); Materijala (1.4%); Ostale troškove (1.2%) i Energije (0.2%).

Dok, u poređenju sa K1 2016.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K1 2017.godine je zabeležio rast za 0.5%.

Rast cena je primećena uglavnom kod: Materijala (0.6%); Mehanizacije (1.4%); Energije (1.0%) i  Ostalih troškove (1.7%). Dok, kategorija Transporta je beležila pad od(-2.7%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K1 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene