Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K4 2018

  • 12/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal (K4) 2018.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u četvrtom kvartalu (K4 2018) je zabeležio rast od 0.2% u poređenju sa K3 2018.godine. Najveći rast je zabeležen  u kategorijama: Ostali troškovi   1.1%; Energija 0.4% i Materijali 0.2%.

U poređenju sa K4 2017.godine Indeks Troškova Izgradje (ITI) je zabeležio rast od 1.5%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijama: Transport (14.3%), Ostali troškovi  (2.2%).i Materijali (1.4%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene