Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K4 2017

  • 12/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal 2017.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u K4-2017.godine je zabeležio rast od 0.7% u poređenju sa K3-2017.godine. Najveći rast je zabeležen  u kategoriji: Energija (2.9%); Materijali (0.9%) i Ostalih troškova (0.3%). Dok, blagi pad je zabeležen u kategoriji Mehanizacija (-0.1%).

Dok, u poređenju sa K4-2016.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K4-2017.godine je zabeležio rast od 2.8%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijama: Transporta (16.7%); Materijala (3.5%), Energije (4.0%) i Ostalih troškova (0.7%). Dok, u kategoriji Mehanizacija je zabeležen pad od (-2.9%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (TCI) za K4-2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene