Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K3 2019

  • 10/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu” za treći kvartal (K3) 2019.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u trećem kvartalu (K3 2019) je zabeležio pad od (-0.4%) u poređenju sa K2 2019.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategoriji: Materijali (1.1%); Plate (-0.3%) i Ostali troškovi  (-0.1%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena u kategorijama Transporta (9.6%); Energije (2.1%) i Mehanizacije (0.5%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K3 2018), Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K3-2019.godine je zabeležio rast od 0.5%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Transporta (13.0%); Plate (1.7%); Ostali troškovi  (1.4%) i Mehanizacija (1.1%).

Dok pad tokom ovog perioda je zabeležen u kategoriji  Energija (-0.7%) i Materijali (-0.4%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K3-2019, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

 

 

 

 

Nema pdf na srpski jezik