Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K1 2018

  • 11/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za prvi kvartal (K1) 2018.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u prvom kvartalu K1-2018.godine je zabeležio pad od (-0.7%) u poređenju sa K4-2017.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategoriji: Energija (-4.9%) i Materijali (-1.0%).  Dok, blagi rast je zabeležen u kategoriji Mehanizacija 0.7% i Ostali troškovi  0.5%.

U poređenju sa K1-2017.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K1-2018.godine je zabeležio rast u proseku za 0.6%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategoriji Materijala od 1.0%.

Dok, kategorije koje su zabeležile pad su bile: Mehanizacija (-2.1%) i Energija (-1.4%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K1-2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

Nema pdf na srpski jezik