Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2021

  • 06/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za treći kvartal (K3) 2021.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio porast od 4.4% u priodu između  K4 2019 i K1 2020.

Ukupan indeks proizvođačkih cena na Kosovu porastao je za 4.4% u K3 2021, u poređenju sa K2 2021.godine.

Veći porast po granama ekonomskih aktivnosti primećuju se kod: Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (13.4%); Proizvodnja nameštaja (7.2%); Proizvodnja metala  (5.3%); Proizvodnja električne opreme (4.0%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p (3.4%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo  (2.9%); Proizvodi od gume i plastike (2.3%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.1%); Vađenja metalnih ruda (0.7%); Prerada prehrambenih proizvoda (0.7%) i Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.3%).

Porast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnja motornih vozila (prevoz), prikolica i poluprikolica (-2.1%); Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (-1.2%); Proizvodnja pića (-0.6%)  i Ostala ruda i kamenolomi (-0.4%).

Dok u poređenju sa K3 2020.godine u K3 2021.godine proizvođačke cene su zabaležile porast u proseku od 6.9%.

Veći porast po granama ekonomskih aktivnosti primećuju se kod: Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (17.0%); Proizvodnja metala  (12.1%); Proizvodnja nameštaja (9.0%); Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema  (4.7%); Proizvodi od gume i plastike (4.7%); Vađenje metalnih ruda (4.2%); Proizvodnja električne opreme (4.1%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p (3.7%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (2.6%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo  (2.5%); Proizvodnja prehrambenih proizvoda (1.3%); Sakuplanje, tretman i snabdevanje vodom  (0.7%); Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (0.4%) i Proizvodnja hemijskih proizvoda (0.3%).

Porast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnja kože i predmeta od kože (-3.3%); Ostala ruda i kamenolomi (-0.8%); Proizvodnja pića (-0.2%) i Proizvodnja motornih vozila (prevoz), prikolica i poluprikolica (-0.1%).   

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) za K3 2021, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene