Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2020

  • 07/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena za treći kvartal, K3 2020.godine

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za treći kvartal (K3) 2020.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio povećanje za 1.3% u periodu između K3 2020 i K2 2020.godine.

Najveći pad prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Vađenja metalnih ruda                   (44.4%);  Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (2.6%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda  (1.8%);  Proizvodnja pića  (0.8%);  Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.6%); Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (0.5%);  Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.4%); Prerada  prehrambenih proizvoda (0.4%) i Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (0.1%).

 

Povećanje je neutralizovano padom proizvođačkih cena cena kod: Proizvodi od gume i plastike (-1.0%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-0.5%); Vađenja metalnih ruda (-0.3%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (-0.1%) i Proizvodnja nameštaja (-0.1%). 

 

Dok, u poređenju sa K3 2019.godine u K3 2020.godine proizvođačke cene su zabaležile pad u proseku od (-0.8%).

 

Najveći pad prema granama ekonomskih aktivnosti su zabeležili: Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-5.0%); Proizvodnje metala  (-4.9%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (-4.6%); Proizvodnja nameštaja (-4.4%);Proizvodi od gume i plastike (-2.7%); Proizvodnja pica (-2.5%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (-0.5%);Snabdevanje električnom energijom ,gasom, parom i klimatizacijom(-0.5%) i Prerada  prehrambenih proizvoda (-0.5%);

Pad je neutralizovan povećanjem cena kod: ; Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (12.9%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (8.5%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (4.2%); Vađenja metalnih ruda (3.9%); Proizvodnja hemijskih proizvoda  (3.0%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (2.2%); Proizvodnja električne opreme (1.5%) i Ostali rudnici i kamenolomi  (0.6%).