Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2019

  • 06/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za treći kvartal (K3) 2019.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je porastao  za 0.5% u periodu između K2  2019 i K3 2019.godine.

Najveći porast prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Proizvodnja nameštaja (3.0%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (2.1%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (1.1%); Proizvodi od gume i plastike (0.6%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (0.3%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (0.2%); Proizvodnja metala (0.2%); Prerada  prehrambenih proizvoda (0.1%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (0.1%) i Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-15.4%); Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica  (-4.3%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.6%); Proizvodnja električne opreme (-0.5%) i Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (-0.2%).

U poređenju sa K3 2018.godine u K3 2019.godine proizvođačke cene su zabaležile rast u proseku za 0.6%.

Najveći porast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Prerada  prehrambenih proizvoda  (4.3%); Proizvodnja nameštaja (3.7%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (2.7%); Proizvodi od gume i plastike (1.3%) i Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.3%). 

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-9.0%); Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (-4.4%); Proizvodnja metala (-4.0%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-3.4%); Proizvodnja električne opreme (-3.0%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.3%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (-1.5%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-1.2%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.0%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-0.7%) i Ostali rudnici i kamenolomi (-0.6%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene