Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2017

  • 08/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (CPI) za treći kvartal (K3) 2017. godine. Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu zabeležio je rast za 0.4% u K3 2017.godine u odnosu na  K2 2017. godine. Najveći rast od prema  ekonomskim aktivnostima primećuje se kod: Drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala - pletarstvo (5.6%); Proizvodnje metala (5.1%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (3.2%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda(2.7%); Proizvodnje električne opreme (1.9%); Proizvodi od gume i plastike (1.6%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.6%); Proizvodnja pića (1.2%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme 0.9%) i Proizvodnja  prehrambenih proizvoda (0.8%). Rast je neutralizovan padom cena kod: Vađenja metalnih ruda (-2.8%); proizvodnja motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-2.5%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-2.3%) i Porizvodnje nameštaja (-0.1%). Dok u poređenju sa K3 2016.godine u K3 2017 proizvođačke cene na Kosovu  su zabaležile rast u proseku od 5.6%. Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Vađenje metalnih ruda (48.7%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (21.6%); Proizvodnje električne opreme (2.8%); Drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala - pletarstvo (2.4%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda(2.2%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (2.2%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.5%) i Proizvodi od gume i plastike (0.1%). Rast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-2,5%); Proizvodnje metala (-2.4%); Proizvodnja  prehrambenih proizvoda    (-2.4%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (-1.6%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-1.3%); Porizvodnje nameštaja (-1.1%); Proizvodnja pića (-0.6%) i Proizvodnja papira i proizvoda od papira (-0.2%).       

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K3 2017 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene