Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K1 2019

  • 07/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za prvi kvartal (K1) 2019.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K1 2019.godine je zabeležio pad  za (-0.4%) u odnosu na  K4 2018. godine.

Najveći pad prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Vađenja metalnih ruda (-8.8%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-2.74%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.6%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-1.5%); Proizvodnja električne opreme (-1.4%); Proizvodnje papira i proizvoda od papira (-0.6%) i Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (-0.1%).    

Pad je neutralizovan povećanjem cena kod: Prerade  prehrambenih proizvoda (2.6%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (2.5%); Proizvodnja nameštaja (1.8%); Vađenje ruda i drugih kamena (1.4%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (0.3%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (0.2%); Proizvodi od gume i plastike (0.1%) i Proizvodnja pica (0.1%).

Dok u poređenju sa K1 2018.godine u K1 2019.godine proizvođačke cene su zabaležile rast u proseku za 1.8%.

Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (6.0%); Prerada  prehrambenih proizvoda (5.7%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (4.6%); Proizvodnja nameštaja (4.2%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (2.4%); Proizvodnja pića (2.4%); Proizvodi od gume i plastike (1.3%); Proizvodnja metala (1.2%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (0.6%) i Vađenje ruda i drugih kamena (0.6%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-16.0%); Proizvodnja električne opreme (-8.4%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.6%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-1.8%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-1.5%);

Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.4%) i Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (-0.5%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene