Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K1 2018

  • 08/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za prvi kvartal ove godine (K1 2018).

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu zabeležio je pad od (-1.0%) u K1 2018.godine u  odnosu na  K4 2017. godine.

Najveći pad  prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-4.9%); Vađenja metalnih ruda (-2.6%); Proizvodnje pica (-1.4%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (-0.3%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.2%); Proizvodnje gume i plastike (-0.1%) i Proizvodnje papira i proizvoda od papira (-0.1%).

Pad je neutralizovan rastom cena kod:  Proizvodnje metala (6.9%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (3.8%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (1.6%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p (1.0%); Porizvodnje nameštaja (0.9%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom 0.8%; Proizvodnja  prehrambenih proizvoda (0.7%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.4%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (0.3%) i Proizvodnja električne opreme (0.2%).

Dok u poređenju sa K1 2017.godine u K1 2018.godine proizvođačke cene na Kosovu  su zabaležile rast u proseku od 0.2%.

Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja električne opreme (14.8%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (4.8%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (2.5%); Proizvodnja prehrambenih proizvoda (1.9%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (1.2%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p (0.9%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.8%); Proizvodi od gume i plastike (0.6%) i Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.3%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-2.8%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-1.4%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-1.0%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (-0.9%) i Porizvodnje nameštaja (-0.5%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) za K1 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene