Indeks Cena Proizvođača (ICP), K4 2022

  • 03/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Cena Proizvođača (ICP) za četvrti kvartal (K4) 2022.godine.

Ukupan indeks cena proizvođača na Kosovu je zabeležio pad  za (-13.7%) u periodu između K4 2022 i K3 2022.godine. Veći pad cena po granama privrednih delatnosti beležen je u: Snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-42.8%); Proizvodnja električne opreme (-6.6%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (-6.0%); Proizvodnja kože i predmeta od kože (-4.4%); Prerada  drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-1.8%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-1.4%); Proizvodnja pića (-0.5%) i Proizvodnja prehrambenih proizvoda (-0.2%).

Pad je neutralizovan rastom cena u: Ostala ruda i kamenolomi (16.6%); Vađenje metalnih ruda (10.5%); Proizvodnja motornih vozila (prevoz), prikolice i poluprikolice (8.5%); Proizvodnja nameštaja (6.3%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (3.0%); Proizvodnja proizvoda od gume i plastike (1.2%); Proizvodnja metala (0.7%); Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (0.6%) i Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (0.2%).

Dok u poređenju sa K4 2021.godine u K4 2022.godine proizvođačke cene su zabaležile povećanje  u proseku za 0.6%. Veći rast cena po granama privrednih delatnosti beležen je u: Ostala ruda i kamenolomi (16.6%); Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (15.0%);  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (8.9%); Proizvodnja prehrambenih proizvoda (7.9%); Proizvodnja proizvoda od gume i plastike (7.2%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (6.5%); Prerada  drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (6.4%); Proizvodnja motornih vozila (prevoz), prikolice i poluprikolice (6.3%);  Proizvodnja metala (5.2%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (4.3%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (4.3%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (3.8%); Proizvodnja pića (3.6%); Proizvodnja nameštaja (1.8%); Proizvodnja električne opreme (1.4%) i Proizvodnja kože i predmeta od kože (0.8%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-15.2%) i Vađenje metalnih ruda (-4.4%).