Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi, K4 2017

  • 09/02/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi” za četvrti kvartal (K4 2017) (2010=100).

 Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za treće kvartale godina 2010-2017, i za baznu godinu 2010.

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu.

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U četvrtom kvartalu 2017.godini, indeks cena stočarskih proizvoda zabeležio je rast za 0.79%, u poređenju sa istim periodom 2016.godine, dok indeks cena  biljnih  proizvoda zabeležio je rast od 4.41%.

Dakle, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  beležio je rast od 2.57%, u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Za više informacija o Indeksu Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi K4 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi

Kao i pristup detaljnim podacima preko platforme:  ASKDATA http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Agriculture/?rxid=ea2f2fc5-58f5-4f94-b4bf-0cce37853c8a