Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi, 2010-2016

  • 09/02/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi” za godine 2010- 2016 (2010=100).

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2010-2016, i za baznu godinu 2010.

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu.

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni u dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za životinje i životinjske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške.

Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja.

U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U 2016.godini, godišnji indeks cena biljnih  proizvoda zabeležio je pad od (-4.4%), u poređenju sa 2015.godinom. Dok indeks cena  stočarskih  proizvoda zabeležio je pad od (-1.1%) u 2016.godini u poređenju sa 2015.godinom.

Ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  opao je za (-2.6%).

Godišnji indeks cena biljnih proizvoda porastao je za 11,1%, u 2016. godini u odnosu na 2010. Dok indeks cena stočarskih  proizvoda je porastao za 4.9% u 2016. godini, u poređenju sa 2010.godinom.  U međuvremenu, ukupni godišnji indeks poljoprivrednih proizvodnja je porastao za 7.6% u 2016. godini, u poređenju sa 2010. godinom.

Za više informacija o Indeksu Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi2010-2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi

Kao i pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Agriculture/?rxid=ea2f2fc5-58f5-4f94-b4bf-0cce37853c8a.

 

.