Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi, 2015-2022

  • 27/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi" za period 2015-2022 (2015 = 100).

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2022 i za baznu godinu 2015 (2015 =100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljene cene poljoprivrednih inputa na Kosovu.

Prikupljanje cena vrši se u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama, preduzećima, pijacama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupne. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzete iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK.

Proizvodi koji čine osnovu za Indeks Cena Poljoprivrednih Inputa su podeleni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju po sledećim grupama: semena i sadni materijal, energija, nafta/maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticidi, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada kao i druga roba i usluga. Što se tiče roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (ne-stambene zgrade, farme, druge stvari osim poboljšivača zemljišta) itd.

U 2022. godini godišnji indeks cena inputa zabeležio je povećanje od 31.55% za Input 1, u poređenju sa 2021.godinom. Dok, indeks za Input 2 je zabeležio povećanje od 10.47% u 2022.godini u poređenju sa  2021.godinom.

Dok, godišnji indeks cena ukupnog inputa (Input 1 + Input 2) je zabeležio povećanje od 21.52%, u 2022.godini u poređenju sa 2021.godinom.

U poređenju sa 2015.godinom, godišnji indeks cena inputa u poljoprivredi u 2022.godini  je zabeležio povećanje za 35.63% za  Input 1, dok za  Input 2 je zabeleženo povećanje od 29.36% u 2022.godini.

Dok, godišnji indeks cena za ukupne inpute (Input 1 + Input 2) u 2022.godini je povećan za 32.85% u poređenju sa 2015.godinom.