Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, 2015-2017

  • 28/02/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi” za period 2015- 2017. Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2017 I za baznu godinu 2015. Publikacija se zasniva na prikupljene cene poljoprivrednih inputa na Kosovu. 

Prikupljanje cena vrši se u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama, preduzećima, pijacama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupne. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzete iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK.

Proizvodi koji čine osnovu za Indeks Cena Poljoprivrednih Inputa su podeleni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju po sledećim grupama: semena i sadni materijal, energija, nafta/maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticidi, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada kao i druga roba i usluga. Što se tiče roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (ne-stambene zgrade, farme, druge stvari osim poboljšivača zemljišta) itd.

U 2017. godini godišnji indeks inputa zabeležio je pad od (-2.8%) za Input 1, u poređenju sa 2016.godinom. Indeks za Input 2 je zabeležio rast za 1.0 % u periodu između 2017 i 2016.godine. Indeks ukupnog inputa (Input 1 + Input 2) takođe je opao za (-1.1%), u odnosu na 2016.godinu.

U 2017. godini godišnji indeks inputa zabeležio je pad od (-4.6%) za Input 1, u poređenju sa 2015.godinom. Indeks za Input 2 je zabeležio rast za 3.2 % u periodu između 2015 i 2017.godine. Indeks ukupnog inputa (Input 1 + Input 2) je opao za (-1.1%), u odnosu na 2015.godinu.