Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena, Jul 2016

  • 12/08/2016

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec jul 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena ( HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100 .

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji je nepromenjen 0,0 % u julu 2016.godine u poređenju sa junom 2016.godine.

Uprkos nepromenjena ukupnog harmonizovanog indeksa potrošačkih cena  primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Povećanje potrošačkih cena primećno je kod  podgrupe: voće (3.4%), usluge prevoza (10.2%)(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od  0.3 odsto na HIPC

Povećanje je neutralisano od pada cena kod  podgrupe povrća za (-8, 5%)   sa uticajem od -0,3 odsto na HIPC.

Stopa inflacije merena u julu 2016.godine u poređenju  sa julom 2015.godine je bila  0,0%.

U poređenju sa julom 2015.godine u jul 2016 nije bilo promena kod ukupnog harmonizovanog indeksa potrošačkih  cena. Ali, uprkos nepromenjena ukupnog harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u ovom period  primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Povećanje cena primećno je kod  podgrupe: Meso (1.2%), Šećer i slatkiši (9,1%), Mineralna voda,bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (2,2%), Alkoholna pića (5.0%), Duvan (10.1%), Odeća (3,0%), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (2.6%), Lekarski proizvodi i lekarska oprema (3.2%), Kupovina vozila (1,4%), usluge prevoza (10.9%) (rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1,7 odsto na HIPC.

Povećanje cena je neutralisano uglavnom  padom potrošačkih cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa: Hleb i žitarice (-4,5, %), voće (-7.8%), povrće (-8.1%), snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja  (-6,7%), Struja, gas i ostalo gorivo (-4,9%)-( smanjenje PDV-a za 8,0% u periodu od septembra 2015.godine  za hleb i žitarice,  vodu i struju uticala na pad HIPC za -0,8 odsto u ovom periodu), Upotreba opreme za lični prevoz (-7,1 %)-( pad cene nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1,7%) na HIPC.

 

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jul 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/