Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Septembar 2020

  • 12/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za septembar 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je (-0.1%) u septembru 2020.godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio pad u proseku  od (-0.1 %) u septembru 2020.godine u poređenju sa avgustom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Voće (-9.3%), Upotreba opreme za lični prevoz (-0.4%)-( pad cena nafta i benzina), Organizovani odmori (-2.3%), Ugostiteljske usluge (-0.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Dok je povećanje cena primećeno kod podgrupe: Povrće (4.2%), Električna energija, gas i ostala goriva (1.9%)-(povećanje cena ogrevnog drveta) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u septembru 2020.godine u poređenju sa septembrom 2019. godine iznosila je (-0.4%).

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio pad od (-0.4 %) u septembru 2020.godine u poređenju sa septembrom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-2.1%), Voće (-3,5%), Odeća (-1.3%), Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (-5.5%), Upotreba opreme za lični prevoz (-14.5%)-( pad cene nafta i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.4%) na HIPC.

Dok povećanje cena se primećuje kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (2.6%); Meso (1.5%), Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (3.1%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povrća (2.9%), Duvan (2.2%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (4.7%), Ambulantske usluge (5.5%), Ugostiteljske usluge (1.8%), Lična nega (2.1%),Osiguranje (19.7%)-(rast cena osiguranja vozila) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.0% na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za septembar 2020.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.