Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Septembar 2019

  • 11/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec septembar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je (-0.1%) u septembru 2019. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je zabeležio pad u proseku od (-0.1%)  u septembru 2019.godine u poređenju sa avgustom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod COICOP podgrupe: Meso (-0.7%); Mleko, sir i jaja (5.4%); kafa, čaj i kakao (-0.9%); Voća (-2.3%); Usluge prevoza (-3.6%)-(pad cena avionskih karata); Organizovani odmori (-6.8%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC. 

Rast je neutralizovan uglavnom  rastom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Povrća (0.6%); Kafa, čaj i kakao (1.4%); Obuća (0.9%); Električna energjia, gas i ostalo gorivo  1.2%) – ( porast cena ogrevnog drveta), Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva sa (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC. 

Dok, godišnja stopa inflacije merena u septembru 2019.godine u poređenju sa septembrom 2018.godine  je bila 2.4%.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (12.5%); Meso (3.2%); Mleko, sir i jaja (1.5%); Ulja i masti (3.0%);  Voća (1.9%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (2.4%); Kafa, čaj i kakao (11.3%); Alkoholna pica (2.0%); Duvan (2.5%); Oprema za domaćinstvo i uobičajeno održavanje kuće (1.8%); Električna energjia, gas i ostalo gorivo  (0.8%)– ( porast cena ogrevnog drveta), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (1.3%); Oprema za domaćinstvo (2.5%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (3.8%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (4.1%); Ambulantske usluge (1.7%); Kupovina autovozila (1.5%); Organizovani Odmori (5.9%); Usluge stanovanja (4.6%); Lični predmeti (3.2%),sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.6% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Povrća (-3.2%); Usluge prevoza (-2.9%)- (pad cena avionskih karata); Audio-vizuelna i fotografska oprema,i za obradu informacija (-3.3%),  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena, za septembar 2019,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.