Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Septembar 2018

  • 11/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za septembar 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Mesečna inflacija merena u septembru 2018. godine od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.1%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast  za 0.1 % u septembru  2018.godine u poređenju sa avgustom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.5%); Povrća (2.5%); Odeća (1.9%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: voća od (-7.6%), Usluge prevoza (-5.3%)-(pad cena avionskih karata); Organizovani odmori

(-4.4%)  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa  od (-0.3%) na HIPC.

Dok, godišnja stopa inflacije je bila 1.4%. Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast za 1.4 % u septembru 2018.godine u poređenju sa septembrom2017.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a; Hleb i žitarice (2,1%); Meso (2,1%); Mleko, sir i jaja (3,4%),Povrće (13,0%), Duvan (2,9%), Upotreba opreme za lični prevoz (10,6%)-(rast cena nafte i benzina), Ugostiteljske usluge (3,2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.1% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:Voća (-6.7%), Šećer i slatkiši (-7.7%); Električna energija, gas i ostalo gorivo (-7,0%), Oprema za domaćinstvo (-3,5%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-3.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za septembar 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.