Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Septembar 2017

  • 11/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec septembar 2017.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje   sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji je beležio rast  u proseku od 0.1%  u septembru 2017.godine u poređenju sa avgustom 2017.godine.  Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a:  Mleko, sir i jaja (0.9%); Povrća (5.5%); Gas i ostalo gorivo (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom potrošačkih cena kod neke  podgrupe COICOP-a sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u septembru 2017.godine u poređenju sa septembrom  2016.godine je bila 1.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je bio veći za 1.7% u septembru 2017.godine u poređenju sa septembrom 2016.godine, u ovom periodu su primećene neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Povećanje Potrošačkih Cena je primećen  kod podgrupe: Hleb i žitarice (1,0 %); Meso (1.1%); Ulja i masti (3,5%); Voće (6,0%); Šećer i slatkiši (4.,5%); Kafa, čaj i kakao (9,5%); Duvan (7,4%); Obuća (4,0%); Struja, gas i ostalo gorivo (17,1%)-( povećanje cene električne energije u septembru 2017.godine za 27.6%, u poređenju sa letnjim tarifama septembra 2016.godine); Upotreba opreme za lični prevoz (3,1%)-(povećanje cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.1% na HIPC.

Povećanje je neutralizovana uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa:  Mleko, sir i jaja (-1,4%); Kupovina autovozila (-1,7%); Telefonska i faks oprema (-8,4%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-6,5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za septembar 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.