Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Oktobar 2019

  • 11/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec oktobar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je nepromenjena 0.0% u oktobru 2019. godine, u poređenju sa septembrom 2019.godine.

Iako u oktobru 2018.godine nije bilo promena indeksa potrošačkih cena u odnosu na septembar 2019. godine, primećene su neke promene cena artikala i usluga kod sledećih grupa i podgrupa COICOP-a.

Povećanje cena je primećeno u ovim podgrupama: povrća (0,6%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (0.7%); Struja, gas i ostalo gorivo (0.8%)-( rast cene ogrevnog drveta); Kupovina autovozila (2.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.3% na HIPC. 

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-1.1%); povrća (-7.4%);  Usluge prevoza (-2.4%)-(pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC. 

Godišnja stopa inflacije merena u oktobru 2019.godine u poređenju sa oktobrom 2018.godine  je bila 2.2%.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (11.8%); Meso (2.0%); Mleko, sir i jaja (1.6%); Ulja i masti (3.1%);  Voća (3.8%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (2.7%); Kafa, čaj i kakao (10.3%); Alkoholna pica (2.0%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.0%); Duvan (2.7%); Električna energjia, gas i ostalo gorivo  (0.9%)– ( porast cena ogrevnog drveta), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (1.2%); Oprema za domaćinstvo (1.6%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (4.4%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (2.9%); Ambulantske usluge (1.7%); Kupovina autovozila (3.7%); Telefonske i faks usluge (0.9%); Usluge stanovanja (4.6%); Lični predmeti (3.7%),sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.5% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Povrća (-4.5%); Upotreba opreme za lični prevoz (-1.4%)-(pad cena nafte i benzina); Usluge prevoza (-3.3%)- (pad cena avionskih karata); Audio-vizuelna i fotografska oprema,i za obradu informacija (-3.1%),  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za oktobar 2019.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.