Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Oktobar 2017

  • 10/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec oktobar 2017.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje   sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  u zemlji  je beležio rast  za 0.2%  u oktobru 2017.godine u poređenju sa septembrom 2017.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a:  Hleb i žitarice (1.5%); Mleko, sir i jaja (1.8%); Povrće (4.1%), Gas i ostalo gorivo (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Voća  (-3.9%); Usluge prevoza (-6.1%)-(pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u oktobru 2017.godine u poređenju sa oktobrom  2016.godine je bila 0.9%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je bio veći za 0.9% u oktobru 2017.godine u poređenju sa oktobrom 2016.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno  sa nekim promenama cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Povećanje potrošačkih cena je primećena kod podgrupe: Hleb i žitarice (2,9%); Meso (0.7%); Mleko, sir i jaja (1.9%); Voće (10.7%); Ulja i masti (3,4%), Kafa, čaj i kakao (9,9%), Mineralna voda,bezalkoholna pića,sokovi od voća i povrća (1.2%); Duvan (7.3%); Upotreba opreme za lični prevoz (2.2%)-(povećanje cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.3% na HIPC.

Povećanje je neutralizovana uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa:  Struja, gas i ostalo gorivo (-3,4%)-(pad cene električne energije u oktobru 2017.godine za -9,5%, u poređenju sa zimskim tarifama oktobra 2016.godine); Kupovina autovozila (-1.5%); Usluge prevoza (-4,3%)-( pad cena avionskih karata), Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-6.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za oktobar 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.