Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Mart 2019

  • 11/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mart 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.1% u martu 2019. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je beležio rast od 0.1%  u martu 2019.godine u poređenju sa februarom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (0.5%);voće (2.2%); povrće (3.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (2.1%)- (rast cena nafte i benzina sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupa: Mleko, sir i jaja (-1.5%); voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (-1.4%),  Struja, gas i ostalo gorivo(-1.7%)-( pad cene ogrevnog drveta) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

U poređenju sa martom 2018.godine, godišnja stopa inflacije merena u martu 2019.godine je bila 3.3%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast za 3.3% u martu 2019.godine u poređenju sa martom 2018.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (11.6%); Meso (3.7%); Mleko, sir i jaja (4.2%);Povrće (32.5%); alkoholna pića(1.7%); Duvan (3.6%);Upotreba opreme za lični prevoz (6.4%)-(rast cena nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (1.5%); roba za ličnu upotrebu (3.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.6% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Voće (-10.3%); Struja, gas i ostalo gorivo(-2.3%)-(pad cene ogrevnog drveta); Usluge prevoza (-5.4%)- (pad cena avionskih karata); sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.