Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Mart 2018

  • 10/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mart 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast od 0.1% u martu 2018.godine u poređenju sa februarom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno blagim rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Voće (1.4%); Upotreba opreme za lični prevoz (0.3%); Usluge prevoza (2.2%)- (rast cena avionskih karata); Roba za ličnu upotrebu (0.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Povećanje je neutralizovana uglavnom blagim padom nekih potrošačkih cena kod COICOP podgrupa sa zajedničkim uticajem od (-0.1%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u martu 2018.godine u poređenju sa martom 2017.godine je bila 0.1%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast u proseku za 0.1% u martu 2018.godine u poređenju sa martom 2017.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe: Hleb i žitarice (1,9%); Meso (1.2%); Voće (8.8%); Kafa, čaj i kakao (3.9%); Duvan (3.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (0.8%); Usluge prevoza (7.1%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.8% na HIPC.

Povećanje je neutralizovana uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Šećer i slatkiši (-8.5%); Struja, gas i ostalo gorivo(-8,7%)-( pad cene električne energije u martu 2018. godine za (-15.4%), u poređenju sa zimskim tarifama marta 2017.godine); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-6.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mart 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.