Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), maj 2017

  • 12/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  (HIPC)”  za mesec maj  2017. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji je beležio pad u proseku od  (-0.8 %) u maju 2017.godine u odnosu na april 2017.godine. 

 Ovo je uglavnom objašnjeno padom  potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Povrća (-9.1%); Struja, gas i ostalo gorivo (-14.9%)-( pad cene električne energije) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.0%) na HIPC.

Pad  je neutralizovan uglavnom rastom cena u ovom periodu kod podgrupe COCOP-a-Voća  za ( 8,7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2%, na HIPC.

Stopa inflacije merena u maju 2017.godine u poređenju sa majom  2016.godine je bila 1.5%.

 Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za 1.5 % u maju 2017.godine u poređenju sa majom 2016.godine. Ovo uglavnom je objašnjeno sa nekim promenama cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast cena je primećen  kod  podgrupe:

Meso (1.1%); Mleko, sir i jaja (4.4%);Voće (13.1%); Šećer i slatkiši (7.9%); Kafa, čaj i kakao (7.8%); Mineralna voda,bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.3%);Duvan (5.5%); Upotreba opreme za lični prevoz (7.1%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.9% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Povrće ( -3,4%); Struja, gas i ostalo gorivo (-1.9%); Kupovina autovozila(-1.7%); Audio-vizuelna i fotografska oprema,i za obradu informacija (-6.1%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od

(-0.4%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena  novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1. aprila 2017. godine, odobren od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju, Republike Kosova, datuma 31 Marta 2017, je uzrok promene cene električne energije svakog meseca, izračunato iz Kosovske Kompanije za snabdevanje električnom energijom (KES / CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.