Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jun 2021

  • 12/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec jun 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je nepromenjena (0.0%) u junu 2021. Godine u poređenju sa majom 2021.godine.

Uprkos nepromjenjivanju harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u junu 2021.godine  u poređenju sa majom 2021.godine, postoje neke promene  cena artikala i usluga u COICOP grupama i podgrupama. Pad cena primećen je  u podgrupama: Mleko, sir i jaja (-1.5%), povrće (-9.2%), alkoholna pića (-2.0%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.5%) na HIPC.

Dok povećanje cena se primećuje kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (0.6%); Meso (0.2%), Jestiva ulja i masti (1.2%),  Voće (3.6%), Električna energjia (12.1%), u periodu januar - maj 2021.godine bila je za 0.0061 centa jeftinija prema Zakonu o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.5% na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u junu  2021.godine u poređenju sa junom  2020.godine bila je 2.4%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio povećanje u proseku od 2.4% u junu 2021.godine u poređenju sa junom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:Hleb i žitarice (1.8%); Ulje i masti (27.6%),Duvan (4.3%), Plin (5.7%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd (1.5%),Oprema za domaćinstvo (1.9%), Goriva i maziva za opremu ličnog prevoza (24.0%), Telefonske i faks usluge (20,3%),Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (2.7%), Organizovani turistički odmori  (3,7%), Lična nega (1,5%), finansijske usluge (4.2%),sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.7% na HIPC

Dok  pad cena je primećen kod podgrupe: Voće (-13.2%);%),Telefonska i faks oprema (-8,0) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jun 2021.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.