Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jun 2020

  • 10/07/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec jun 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100

U poređenju sa majom 2020.godine, mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u junu 2020. godine iznosila je (-0.4%). Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupe: Mleko, sir i jaja (-2.8%), Povrće (-9.3%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od -0.5 % na HIPC.sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.5%) na HIPC.

Dok je rast cena primećeno u podgrupama: Upotreba opreme za lični prevoz (1.0%)- (rast cena nafte i benzina)   sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (0.1 %) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u junu 2020 u poređenju sa junom 2019.godine iznosila je 0.1%.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.2%); Meso (1.0%); Mleko, sir i jaja (2.6%), Ulje i masti (1.6%), Voće (8,7%),Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (3,6%), Kafa, čaj i kakao (8,6%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (7.9%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (2.2%), Alkoholna pića (1.7%), Električna energija, gas i druga goriva (0.8%)-(rast cena ogrevnog drva), Oprema za Domaćinstvo (1.7%), Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (1.6%),Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (5.2%), Ambulantske usluge (5.5%),Kupovina autovozila (0.8%), Telefonske i telefaks usluge (0.7%),Ugostiteljske usluge (3,0%), Lične stvari (4.2%),Osiguranja (19.2%) –(rast cena osiguranja vozila) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.5% na HIPC.

Dok , pad cena u ovom periodu je primećen u podgrupama COICOP-a: Upotreba opreme za lični prevoz (-18.1%)- (pad cene nafte i benzina), sa zajedničkim uticajem ove podgrupa od(-1.4 %)  na HIPC.