Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jun 2018

  • 11/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za jun 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na nivou zemlje je porastao za 0.1% u junu 2018.godine u poređenju sa majom 2018.godine.

Ovo je uglavno objašnjeno rastom potrošačkih cena u podgrupama COICOP-a:

Voće (4.6%); Struja, gas i ostalo gorivo(1.2%)-( rast cene ogrevnog drveta); Upotreba opreme za lični prevoz (2.9%)-(rast cene nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice  (-0.5%); Povrće (-5.6%)  sa zajedničkim uticajem od (-0.3%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u junu 2018.godine u poređenju sa junom 2017.godine je bila 0.8%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast za 0.8% u junu 2018.godine u poređenju sa junom 2017.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.5%); Meso (1.1%); Mleko, sir i jaja (1.8%);  Povrće (9.0%); Alkoholna pića (2.3%); Duvan (3.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (8.4%)-(rast cene nafte i benzina); Usluge prevoza (2.5%)-(rast cena avionskih karata,  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.5% na HIPC

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupa COICOP-a: Voće (-3.4%);  Šećer i slatkiši (-8.4%); Mineralna voda, bezalkoholna pića sokovi od voća i povrća (-1.5%); Struja, gas i ostalo gorivo(-7,0%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-5.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za jun 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.