Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jun 2017

  • 11/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) je objavila " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec jun 2017. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.  

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  na Kosovu  je beležio rast za 0.3%  u junu 2017.godine u poređenju sa majom 2017. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  na Kosovu  je veći za 0.3%  u junu 2017.godine u poređenju sa majom 2017. godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Voće (5.6%); Struja, gas i ostalo gorivo (17.9%)-(povećanje cene električne energije) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.9 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena  kod podgrupe: Mleko, sir i jaja (-2.2%); Voće (-8.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (-0.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.6%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u junu 2017.godine u poređenju  sa junom 2016.godine je bila  1.9%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za 1.9%  u junu  2017.godine u poređenju sa junom 2016.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast potrošačkih cena primećen je kod  podgrupe: Meso (1.2%); Mleko, sir i jaja (1.4%); Voće (12.4%); Šećer i slatkiši (6.2%); Kafa, čaj i kakao (9.4%); Mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.3%); Duvan (5.6%); Struja, gas i ostalo gorivo (16.3%); Upotreba opreme za lični prevoz (3.8%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.1 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa:  Kupovina autovozila (-1.7%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-6.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jun 2017.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene.