Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jun 2016

  • 12/07/2016

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec jun 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena ( HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100 . 

U junu 2016.godine ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji  zabeležio je pad u proseku od (-0,1% ) u poređenju sa majom 2016. Godine

Ovo uglavnom je objašnjeno sa padom potrošačkih cena u podgrupu: povrće (-10.8%)
sa uticajem od (-0.4%) na HIPC..

Dok, rast potrošačkih cena zabeležen je u podgrupe: voće (6.2%), upotreba sredstva  za lični prevoz  (2,6%)-( rast cena nafte i benzina), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.3% na HIPC.

Stopa inflacije merena u junu 2016 u odnosu sa junom 2015.godine bila je (-0,3%).
 
U poređenju sa junom 2015.godine, u junu 2016.godine ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena   zabeležio je pad u proseku od (-0,3%). 

Ovo uglavnom je objašnjeno sa padom potrošačkih cena  u ovom periodu u podgrupe: hleb i žitarice(-4.3%), voće (-7,9%), povrće (-9,5%),  snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja (-6,7%), struja, gas i ostalo gorivo (-5,3%)-( Smanjenje PDV-a za 8,0% od septembra  2015 kod hleba i žitarice,  vode i struje doprinio je padu HICP-a, u meri od -0,8%), upotreba sredstva  za lični prevoz  (-7,2%)-( pad cena nafte i benzina), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.7%) na HIPC.

Rast cena potrošnje u ovom periodu se primećuje u podgrupe:  meso (1,5%), ulje i maslo (5,4%); šećer i slatkiši (8.2%), mineralna voda, bezalkoholna pica, sokovi od voća i povrća (2,2%); Alkoholna pića (9,6%); Duvan (10,8%); Odeća (3,0%); Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastiraći za pod (2.0%), medicinski proizvodi i opreme (3.4%), kupovina autovozila (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.5 % na HIPC. 

U ovom periodu rast cena potrošnje primećen je u podgrupe: meso (1,1%), šećer i slatkiši (9.0%), mineralna voda, bezalkoholna pica, sokovi od voća i povrća (2,0%); Alkoholna pića (5,8%); Duvan (10,7%); Odeća (2,9%); Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastiraći za pod (2.2%); medicinski proizvodi i opreme (3.2%), usluge prevoza (4.4%)- ( rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (1.4%) na HIPC. 


Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jun 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene