Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jul 2020

  • 11/08/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec jul 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100

U poređenju sa junom 2020.godine, mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u julu 2020. godine iznosila je (-0.3%).

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-1.8%), Voće (-3.8%), Povrće (-12,1%), Alkoholna pića (-1.8%), električne energije, gas i ostala goriva (-1.2%) - (pad cena ogrevnog drveta) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC

Dok je povećanje cena primećeno u podgrupama: Hleb i žitarice (0.5%), Duvan (1.5%), Upotreba opreme za lični prevoz (3.1%)-(rast cena nafte i benzina), Usluge prevoza (5.9%) - (rast cena avionskih karata)   sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4 % na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u julu 2020 u poređenju sa julom 2019.godine iznosila je (-0.1%).

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je zabeležio pad u proseku od (-0.1%) u julu 2020.godine u poređenju sa julom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:Povrće (-4.5%), Alkoholna pića (-2.0%), Upotreba opreme za lični prevoz (-15.6%)-( pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.4%) na HIPC.

Dok , rast cena primećeno je u podgrupama COICOP-a: Hleb i žitarice (2.4%); Meso (1.1%); Mleko, sir i jaja (2,1%), Voće (5.6%),Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (4,5%), Kafa, čaj i kakao (5,9%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.5%),Duvan (2.1%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (5.0%), Ambulantske usluge (5.5%), Kupovina autovozila (0.8%), Ugostiteljske usluge (2.8%),  Lična nega (1.7%), Lične stvari (3.3%), Osiguranja (19.7%) –(rast cena osiguranja vozila) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.3% na HIPC.