Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Januar 2020

  • 14/02/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za januar 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.8% u januaru 2020. Godišnja stopa inflacije merena u januaru 2020.godine u poređenju sa januarom 2019. godine iznosila je 1.5%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast  za 0.8 % u januaru 2020.godine u poređenju sa decembrom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Voće (7.7%); Povrće (16.6%); Lekarski proizvodi, aparati i oprema (1.5%); Bolničke usluge (3.2%); Ugostiteljske usluge (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.9% na HIPC.

Dok je pad cena primećeno u podgrupi Alkoholna pića (-2.2%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od -0.1% na HIPC. Kao i u nekim podgrupama u kojima su cene ostalih proizvoda i usluga ostale uglavnom nepromenjene bez ikakvog uticaja na HIPC.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast  za 1.5 % u januaru 2020.godine u poređenju sa januarom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.7%); Meso (2.6%); Voće (12.1%); razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (3.4%); Kafa, čaj i kakao (10.6%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (0.8%); Nameštaj i kućni aparati, tepisi, staze i zastiraći za pod (1.5%); Oprema za domaćinstvo (2.3%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (3.5%);Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (2.2%); Lekarski proizvodi, aparati  i oprema (2.8%); Ambulantske usluge (5.6%); Kupovina autovozila (2.0%); Upotreba opreme za lični prevoz (2.7%)-(rast cena nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (2.3%); Usluge smeštaja (6.0%); Lične stvari (2.9%); Osiguranje (19.3%)-( povećanje cena osiguranja motornih vozila)sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.9% na HIPC.

Dok  pad cena je primećno kod podgrupe: Povrće (-8.7%); Struja, gas i druga goriva (-1.9%)-(pad  cena ogrevnog drveta) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.4% na HIPC.

Kao i u nekim podgrupama u kojima su cene ostalih proizvoda i usluga ostale uglavnom nepromenjene bez ikakvog uticaja na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za januar 2020.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.