Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Januar 2019

  • 15/02/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za januar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.4% u januaru 2019. godine u poređenju sa decembrom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.1%); Voće (1.9%); Povrće  (15.7%); Duvan  (1.6%); Kupovina vozila  sa (1.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.9% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Odeća od (-2.6%); Upotreba opreme za lični prevoz (-4.4%)-Pad cena nafte i benzina; Usluge prevoza (-5.4%)-(pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa  od (-0.5%) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u januaru 2019. godine u poređenju sa januarom 2018. godine iznosila je 3.1%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast  za 3.1 % u januaru 2019.godine u poređenju sa januarom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a; Hleb i žitarice (10.0%); Meso (4.3%); Mleko, sir i jaja (5.8%),Povrće (27.2%); Alkoholna pica (3.9%);  Duvan (3.5%), Upotreba opreme za lični prevoz (5.1%)-(rast cena nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (1.7%); Lična nega (2.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Voće (-11.8%); Odeća (-2.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za januar 2019.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.