Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2019

  • 12/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za februar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.4% u februaru 2019. godine.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.4% u februaru 2019. godine u poređenju sa januarom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (0.5%); Voća (4.9%); Povrća  (5.7%); Odeća (2.9%); Obuća (1.7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.5% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Električna energija, gas i ostalo gorivo (-1.6%); pad cena ogrevnog drveta sa zajedničkim uticajem ove podgrupe  od (-0.1%) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u februaru 2019. godine u poređenju sa februarom 2018. godine iznosila je 3.2%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast  za 3.2 % u februaru 2019.godine u poređenju sa februarom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a; Hleb i žitarice (10.5%); Meso (3.6%); Mleko, sir i jaja (6.2%),Povrća (29.0%); Alkoholna pića (2.9%);  Duvan (3.6%), Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (3.0%);  Upotreba opreme za lični prevoz (4.4%); rast cena nafte i benzin, Ugostiteljske usluge (1.5%); Lična nega (2.1%); Lična potrošnja (3.8%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Voća (-11.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.