Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2018

  • 12/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec februar 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je beležio rast od 0.3%  u februaru 2018.godine u poređenju sa januarom 2018. godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Meso (0.8%); Voće  (4.1%); Povrće (4.3%); Upotreba opreme za lični prevoz (0.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Povećanje je neutralizovana uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupe; Mleko, sir i jaja (-1.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u februaru 2018.godine u poređenju sa februarom 2017.godine je bila 0.0%.

Uprkos nepromenjenom ukupnom harmonizovanom indeksu potrošačkih cena u februaru 2018.godine u odnosu na februar 2017.godine, u ovom periodu primećene se neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Povećanje cena je primećena kod podgrupe: Hleb i žitarice (2.5%); Meso (1.5%); Ulja i masti (2.7%); Voće (12.5%); Kafa, čaj i kakao (4.6%); Duvan (3.5%); Usluge prevoza (2.2%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.0% na HIPC

Povećanje je neutralizovana uglavnom  padom potrošačkih cena tokom ovog perioda kod sledećih podgrupa:  Mleko, sir i jaja (-4.1%); Povrće (-2.4%); Šećer i slatkiši (-7.4%);Struja, gas i ostalo gorivo (-9.4%)- (pad cene električne energije u februaru 2018. godine za (-15.4%) u poređenju sa zimskim tarifama u februaru 2017.godine); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-7.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.0%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za februar 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.