Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), avgust 2016

  • 13/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec avgust 2016. godine.

 Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena ( HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100 .

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za  0,2%  u avgustu  2016.godine u poređenju sa julom 2016.godine

Rast harmonizovanog indeksa potrošačkih cena primećno je kod COICOP podgrupe: mleko, sir i jaja (5,3%); Struja, gas i ostalo gorivo (0,9%)-(rast cena drva za ogev) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4 % na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u podgrupe: voća (-4,4%); povorća (-1,9%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u avgustu 2016.godine u poređenju  sa avgustom 2015.godine je bila  0.0%.

Uprkos nepromenjena ukupnog harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u avgustu 2016.godine  u odnosu sa avgustom 2015.godine u ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

Rast cena primećno je kod  podgrupe: Meso (0,9%); Mleko, sir i jaja (3,3%); Šećer i slatkiši (9,2%); Mineralna voda,bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (2,2%); Alkoholna pica (3,7%); Duvan (5,3%); Odeća (3,4%); Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (2.3%); Lekarski proizvodi i lekarska oprema (3,1%); Kupovina vozila (1,5%); Usluge prevoza (9.3%)- (rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa: Hleb i žitarice (-4,6 %); Voće (-10,3%); Povrće (-5,5%); Snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja  (-6,7%); Struja, gas i ostalo gorivo (-4,5%)-( smanjenje PDV-a za 8,0% u periodu od septembra 2015.godine  za hleb i žitarice,  vodu i struju uticala na pad HIPC za -0,7 odsto u ovom periodu); Upotreba opreme za lični prevoz (-5,3 %)-( pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.4%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec avgust  2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/