Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2021

  • 11/05/2021

Mesečna inflacija se povećava

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec  april 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila 0.3% u aprilu 2021.godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio povećanje u proseku od 0.3% u aprilu 2021.godine u poređenju sa martom 2021.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Ulje i masti (9.3%), Voće (3.5%), Povrće (5.6%), Alkoholna pića (1.3%), Goriva i maziva za ličnu transportnu opremu (0,5%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4% na HIPC.

Dok je pad cena primećen kod podgrupe COICOP-a: Meko, sir i jaja (-2.0%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd. (-1.8%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HICP.

Godišnja stopa inflacije merena u aprilu 2021.godine u poređenju sa aprilom 2020.godine je bila  1.9%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je zabeležio rast u proseku od 1.9% u aprilu 2021.godine u poređenju sa aprilom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.3%), Jestivo ulje i masti (20.5%), Povrće (0,7%), Alkoholna pića (2.8%), Duvan (4.5%), Gas (4.6%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd. (2.7%), Oprema za domaćinstvo (2.5%), Farmaceutski proizvodi (1.9%), Goriva i maziva za ličnu transportnu opremu (19.9%), Usluge prevoza (2.9%)- povećanje cena avionskih karata”, Telefonske i telefaks usluge (20.3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema,i za obradu informacija (3.1%), Ugostiteljske usluge (1.0%), Lična nega (1.3%), Finansijske usluge (4.2%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.6% na HIPC

Dok, pad cena je primećen u podgrupama COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-1.3%), Voće (-15.4%), Električna energija (-10.8%)- do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.