Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2019

  • 10/05/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za april 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.1% u aprilu 2019. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je beležio rast od 0.1%  u aprilu 2019.godine u poređenju sa martom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Meso (0.6%);Voće (3.9%); povrće (1.1%); kafa, čaj i kakao (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC. 

Rast je neutralizovan padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupe Mleko, sir i jaja (-2.1%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.1%) na HIPC.

U poređenju sa aprilom 2018.godine, godišnja stopa inflacije merena u aprilu 2019.godine je bila 3.4%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast u proseku za 3.4 % u aprilu 2019.godine u poređenju sa aprilom 2018.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (11,6%); Meso (4.7%); Mleko, sir i jaja (1.6%);Povrće (36,3%); Kafa, čaj i kakao (3.1%); alkoholna pića(1.3%); Duvan (3.7%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (2.2%); kupovina vozila (0.7%);  Upotreba opreme za lični prevoz (5.5%)-(rast cena nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (1.2%); stambene usluge (8.0%); roba za ličnu upotrebu (2.7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.8% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Voće (-7.9%); Struja, gas i ostalo gorivo(-2.6%); Usluge prevoza (-5.5%)- (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec april 2019, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.