Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2018

  • 11/05/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za april 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na nivou zemlje je nepromenjen 0.0% u aprilu 2018.godine u poređenju sa martom 2018.godine.

Uprkos tome što nema promena primećene su neke promene cene artikala i usluga u COICOP grupama i podgrupama.

Blagi rast cena primećeno je u podgrupe: Voće (1.1%), mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (0.4%), Struja (2,5%), Upotreba opreme za lični prevoz (0.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.1% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom blagim padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Povrće (-1.7%), Ogrevno drvo (-5.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.1% na HIPC.

Stopa inflacije merena u aprilu 2018.godine u poređenju sa aprilom 2017.godine je bila 0.4%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast  za 0.4 % u aprilu  2018.godine u poređenju sa aprilom 2017.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.9%); Meso (0.5%); Mleko, sir i jaja (1.5%), Kafa, čaj i kakao (3.4%); Duvan (3.1%); Upotreba opreme za lični prevoz (2.0%); Usluge prevoza (6.5%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.9% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Povrće (-3.2%),  Šećer i slatkiši (-9.0%); Struja, gas i ostalo gorivo(-1.5%)-( pad cene ogrevnog drveta), oprema za domaćinstvo (-3.5%), Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-5.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.5%) na HIPC.

Objašnjenje za korisnike podataka

Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1 aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova,  31 marta 2017.godine je uzrok promene cena električne energije u svakom izračunatom  mesecu od strane Službe za Distribuciju Električne Energije na Kosovu (KEDS/CO).

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za april 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.