Godišnji Energetski Bilans za 2020.godinu

  • 25/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila publikaciju “Godišnji Energetski Bilans za 2020.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu tokom 2020.godine.

Tako da prema prikazanim podacima, primećuje se da ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2020.godini je bio 2733.89 kteo.

Količina raspoloživog uglja je povećana u poređenju sa 2019. godinom za 2.22%, dok pad od 1.56% je zabeleženo  kod raspoloživih količina  naftnih proizvoda  u poređenju sa 2020. godinom.

Lignit je takođe dominantan proizvod uz učešže od 99.95% u ukupnom uglju kao primarni izvor na raspolaganju, zatim sledi Bituminozni ugalj i ostali 0.05%.

Uvoz naftnih proizvoda za 2020. godinu iznosio je 748.65 ktoe.

Nafta čini oko 67% ukupne količine raspoloživih naftnih proizvoda, zatim naftni Koks sa 11%, benzin sa 7%, TNG 5%, itd

Za više informacija o “ Godišnjem Energetskom Bilansu  na Kosovu za 2020.godinu”, posetite: http://ask.rks-gov.net/