Godišnji Energetski Bilans u Republici Kosovo 2018

  • 27/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Energetski Bilans na Kosovu za 2018.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu u 2018. godini

Tako da prema prikazanim podacima, primećuje se da ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2018.godini je bio 2524.32 kteo.

Količina raspoloživog uglja je smanjena u odnosu na 2017. godinu za 5.50%, dok je raspoloživa količina  naftnih proizvoda je povećana u odnosu na 2017. godinu za 1.52%.

Lignit je takođe dominantan proizvod sa 99.95% učešća u ukupnom uglju kao primarni izvor na raspolaganju, zatim antracit sa 0.01%. Kosovo poseduje samo rezerve lignita, ali ne i druge vrste uglja. Potrebe za drugim vrstama uglja su ispunjeni uvozom.

Uvoz naftnih proizvoda za 2018. godinu iznosio je 737.88 ktoe, što u odnosu na 2017. godinu povećan je za oko 1.26%.

Nafta čini 68% ukupne količine raspoloživih naftnih proizvoda, zatim naftni koks sa 10%, benzin za 5%, TNG 5% i tako dalje

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za 2018.godinu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.

 

 

Nema pdf na srpski jezik