Energetski Bilans na Kosovu- K3 2019

  • 15/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans”  za K3  2019.godine.

U ovoj publikaciji su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvoz i izvoz električne energije, kao i uvoz i izvoz drugih energenata.

Tokom trećeg kvarta 2019.godine (K3- 2019), ukupna vrednost proizvodnje uglja  je bila oko 1.84 hiljada tona. Dok, iznos bruto električne energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 338.1 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 79.2 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u K3 2019. godine, na Kosovu je uvezeno 410.9 GWh električne energije, dok iz Kosova je izvezeno 437.1 GWh električne energije.

Dok, u K3 2019. godine, iznos potrošene električne energjie je bio 1 034.7 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K3 2018) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 11.80%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu na Kosovu posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.