Energetski Bilans Kosova, 2019

  • 26/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Energetski Bilans na Kosovu za 2019.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu u 2019. godini

Tako da prema prikazanim podacima, primećuje se da ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2019.godini je bio 2707.11 kteo.

Količina raspoloživog uglja je povećana u odnosu na 2018. godinu za 13.84%, a povećanje od 2.28% je zabeležno i kod raspoloživih količina  naftnih proizvoda  u odnosu na 2018. godinu.

Lignit je takođe dominantan proizvod sa 99.97% učešća u ukupnom uglju kao primarni izvor na raspolaganju, zatim sledi bituminozni ugalj i ostali 0.03%.

 Kosovo poseduje samo rezerve lignita, ali ne i druge vrste uglja. Potrebe za drugim vrstama uglja su ispunjeni uvozom.

Uvoz naftnih proizvoda za 2019. godinu iznosio je 786.52 ktoe.

Nafta čini 66% ukupne količine raspoloživih naftnih proizvoda, zatim naftni koks sa 12%, benzin sa 8%, TNG 4% i tako dalje

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za 2019.godinu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.