Energetski Bilans K2 2019

  • 15/08/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans”  za K2  2019.godine.

U ovoj publikaciji su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvoz i izvoz električne energije, kao i uvoz i izvoz drugih energenata.

Tokom K2 2019.godine, ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.74 hiljada tona. Dok, iznos bruto električne energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila  1 181.8 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 112.4 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u K2 2019. godine, na Kosovu je uvezeno 251.1 GWh električne energije, dok tokom istog perioda (K2 2019) iz Kosova je izvezeno 134.2 GWh električne energije.

U K2 2019. godine, iznos potrošene električne energjie je bio 1 039.5 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K2 2018) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 21.50%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  za K2 2019, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.