Energetska Efikasnost na Kosovu, 2011-2016

  • 09/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) po prvi put je pripremila publikaciju "Energetska Efikasnost na Kosovu" za period 2011-2016. Cilj ove publikacije je da predstavi pokazatelje energetske efikasnosti za sektore industrije i domaćinstva.

Ukupna proizvodnja primarne energije povećala se u periodu 2011-2016 sa 1.793 Mtoe na 2.010 Mtoe, oko 12.12% (ili 2.4% godišnje).

Proizvodnja je imala tendenciju smanjenja do 2014. godine (najveći pad je bio u 2014. godini), dok je rast započeo od 2015. godine, dok je u 2016. godini dostigao 2.01 Mtoe.

Cene nafte u periodu od 2011 do 2016. godine su postepeno opale iz godine u godinu, gde je u 2011. godini cena po litru nafte iznosila 1.24 € / l, dok je u 2016 godini cena po litru nafte iznosila 0.93 € / l, ili imamo pad cene nafte za oko 25%. Cene benzina tokom perioda 2011 - 2016.godine takođe su postepeno opale iz godine u godinu, taka da u 2011. godini cena po litru benzina bila 1.24 € / l, dok je u 2016.godini cena po litru benzina je bila 0.98 € / l, što predstavlja pad cene benzina za oko 21%.

Intenzitet primarne proizvodnje i konačni intenzitet BDP-a povećali su se u 2016. godini u odnosu na 2011.godinu za 12.12%, odnosno 11.52%.

Za više informacija o Energetskoj Efikasnosti na Kosovu 2011-2016, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/eficienca-e-energjise-ne-kosove-2011-2016